Thursday, November 12, 2009

การทดลองขับ ไมโครมอเตอร์ ตัวแรกของไทยพิทยา  ดีกล้า นักศึกษาปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมไฟฟ้า) ประสบความสำเร็จในการทดลองขับไมโครมอเตอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 ไมโครมอเตอร์ที่สร้างขึ้นเป็นชนิดขับด้วยไฟฟ้าสถิต ประกอบด้วย โรเตอร์แบบแปดขั้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.88 มิลลิเมตร และสเตเตอร์แบบ 12 ขั้ว ตัวมอเตอร์มีความหนาประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ไมโครมอเตอร์ตัวนี้ผลิตขึ้นด้วยเทคนิคลิโธกราฟฟีด้วยแสงซินโครตรอนเอ็กซ์เรย์ (LIGA) ณ ห้องปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์จุลภาค สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
         ในการทดลองขับไมโครมอเตอร์นี้ ส่วนโรเตอร์ได้ถูกต่อลงกราวน์ และขั้วสเตเตอร์ 6 คู่ตรงข้าม ถูกป้อนด้วยพัลส์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 600 V ความถี่ 2 Hz เรียงตามลำดับ การทดลองครั้งแรกนี้สามารถหมุนไมโครมอเตอร์ได้ 2-3 รอบ ดังแสดงในวีดีโอที่บันทึกไว้ได้ ขณะนี้ผู้วิจัยอยู่ระหว่างพัฒนาการควมคุมไมโครมอเตอร์ให้หมุนในทิศทางและด้วยความเร็วตามความต้องการ ซึ่งจะได้แจ้งความคืบหน้าในบล็อก Thailand MEMS ในโอกาสต่อไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นิมิต  ชมนาวัง
เว็บไซต์: http://sites.google.com/site/sutmems
อีเมล์: sut.mems@gmail.com

คำสำคัญ:
ไมโครมอเตอร์ชนิดขับด้วยไฟฟ้าสถิต, เมมส์, ลิก้า, ซินโครตรอน, เอ็กซ์เรย์ลิโธกราฟฟี, ห้องปฏิบัติการระบบกลไฟฟ้าจุลภาค มทส., วิศวกรรมไฟฟ้า มทส., สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

No comments:

Post a Comment